.RU

Прогнозування стану житлового фонду міста (на прикладі м. Тернопіль)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Прогнозування стану житлового фонду міста

(на прикладі м. Тернопіль)»

Дипломна робота

зі спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика»

Сусол Оксани Ярославівни

Науковий керівник

к.т. н., доцент

Струбицький Павло Романович

Робота допущена до захисту

«»2004р.

Завідувач кафедри ЕК

к. е. н., доцент Гладій Г. М.

Тернопіль . 2004 р


АНОТАЦІЯ

Тема дипломної роботи: “Прогнозування стану житлового фонду міста (на прикладі м. Тернополя)”.

Виконавець: студентка групи ЕК – 51 Сусол О. Я.

Керівник дипломної роботи: к. т. н., доцент Струбицький П. Р.

Дипломну роботу виконано на прикладі Тернопільської міської ради.

Результати першого розділу дипломної роботи: здійснено дослідження предметної області, вибрано задачу, обґрунтовано її актуальність та визначено шляхи розв'язку.

Результати другого розділу дипломної роботи: розроблено концепції побудови системи підтримки прийняття рішень в житлово-комунальному господарстві та вибрано середовище моделювання.

Результати третього розділу дипломної роботи: розроблено імітаційну модель житлово-комунального господарства та проведено обчислювальний експеримент на цій моделі.

Дипломна робота викладена на 111 сторінках, містить 4 таблиці, 14 ілюстрацій і 15 додатків.


ANNOTATION

Theme of diploma work: “Prognostication of the state of housing fund of city (on the example of Ternopil)”.

Performer: student of the ECs–51 group Susol О. Y.

Leader of diploma work: candidate of engineering sciences,associate professor Strubitskiy P. R.

Diploma work is executed on the example of Ternopil city advice.

Results of the first section of diploma work: research of subject domain is carried out, chosen a task, grounded its actuality and the ways of decision are certain.

Results of the second section of diploma work: conceptions of construction of the system of support of acceptance of decisions are developed in the housing-communal economy and chosen the environment of design.

Results of the third section of diploma work: the simulation model of housing-communaleconomy is developed and conducted the calculable experiment on this model.

Diploma work contains 111 pages and contains 4 tables, 14 illustrations, 15 additions.


З МІСТ

Вступ

1. Соціально-економічний розвиток міста Тернополя і задача реформування його житлово-комунальної сфери

1.1 Узагальнена концепція соціально-економічного розвитку міської системи 9

1.2 Соціальна інфраструктура як об'єкт управління

1.3 Аналіз житлово-комунальної сфери як об’єкту прогнозування

1.4 Аналіз робіт у галузі моделювання соціально-економічних систем

2. Розробка концепції побудови системи підтримки прийняття рішень у житлово-комунальній сфері

2.1 Сучасні технології побудови систем підтримки прийняття рішень

2.2 Загальні принципи побудови системи підтримки прийняття рішень у житлово-комунальній сфері

2.3 Комп'ютерне моделювання соціально-економічних систем

2.4 Вибір інструментального середовища моделювання

3. Розробка і застосування комп’ютерної моделі житлово-комунальної сфери

3.1 Формулювання і опис модельованої системи

3.2 Програмна реалізація і дослідження імітаційної моделі

3.3 Обчислювальний експеримент з моделлю

Висновки

Список використаних джерел

Додаток А.DFD прогнозування стану житлового фонду міста

Додаток Б. Покращена DFD прогнозування стану житлового фонду міста

Додаток В. Технологічні характеристики сучасних систем моделювання

Додаток Г. Агрегована модель житлово-комунального господарства

Додаток Д. Системні потокові діаграми підсистеми „Житловий фонд по степеню зносу”

Додаток Е. Системні потокові діаграми підсистеми „Житловий фонд по

категорії”

Додаток Ж. Системні потокові діаграми підсистеми „Інфраструктура”

Додаток І. Системні потокові діаграми підсистеми „Підприємства”

Додаток К. Системні потокові діаграми підсистеми „Населення”

Додаток Л. Системні потокові діаграми підсистеми „Квартплата і доходи населення”

Додаток М. Системні потокові діаграми підсистеми „Доступність придбання житла”

Додаток Н. Системні потокові діаграми підсистеми „Забезпеченість населення житлом”

Додаток П. Текст програми-імітатора

Додаток Р. Вікно установки середовища моделювання


ВСТУП

Сьогодні місто стало основним місцем проживання людей. В Україні в містах проживає приблизно 70% населення країни. Місто відноситься до складних слабоструктурованих соціально-економічних систем з безліччю прямих і зворотних зв'язків, що мають нелінійний характер. Поводження такої системи є важкопередбачуваним і не завжди погоджується з життєвим досвідом та інтуїцією. Основна цільова задача місцевого управління — визначення таких пропорцій суспільного відтворення, що у максимальному степені сприяють задоволенню потреб населення в місті і підвищенню його життєвого рівня.

Одним з головних показників рівня життя міського населення є забезпеченість населення житлом. Житловий фонд став головним суспільним багатством міст. Тому питання розвитку житлового фонду міста є дуже актуальним і займає центральне місце в даній роботі.

На сьогоднішній день актуальною стає задача реформування житлово-комунальної сфери міста. У програмі реформи потрібно передбачити комплекс заходів, спрямованих на реструктуризацію відносин учасників взаємодії у житлово-комунальному господарстві. Необхідно розробити модельний комплекс цієї галузі, який був би корисний при аналізі наслідків програм реформування житлово-комунального господарства та дозволив заздалегідь прогнозувати наслідки прийнятих рішень.

Для розробки програми розвитку житлового фонду міста та житлово-комунального господарства вцілому і прийняття обґрунтованих рішень необхідно забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку місцевих органів влади, створюючи проблемно-орієнтовані системи підтримки прийняття рішень із застосуванням новітніх інформаційних технологій, методів комп'ютерного моделювання та інтелектуального аналізу даних. Це дозволить проводити комплексний аналіз міської системи з урахуванням безлічі факторів та елементів невизначеності, прогнозувати майбутній стан системи, що в остаточному підсумку дозволяє приймати обґрунтовані рішення органам міського управління.

В даній роботі розроблено імітаційну модель житлово-комунального господарства, яка дозволяє визначати стан житлового фонду міста, залежно від прийнятих місцевим самоврядуванням рішень, з урахуванням впливу різних факторів, таких як фінансові відносини, реальні демографічні і міграційні процеси, еволюція житлового фонду. Модель дає змогу прогнозувати стан житлового фонду на короткострокову та довгострокову перспективи та відповідно планувати діяльність житлового господарства, бюджетного процесу та діяльності будівельних організацій.


1 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА ТЕРНОПОЛЯ І ЗАДАЧА РЕФОРМУВАННЯ ЙОГО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ

1.1 Узагальнена концепція соціально-економічного розвитку міської системи

Місто в широкому значенні може бути визначене як місце компактного проживання людей, що задовільняє потреби людини у забезпеченні життєдіяльності, безпеки, комунікації та розвитку особистості на основі спільності культурних, соціальних, національних та інших інтересів [18]. Міста виникли завдяки тому, що концентрація різних ресурсів в одному місці дозволяє домогтися більш ефективних результатів і забезпечити життєдіяльність багатьох людей.

У місті Тернополі зараз проживає 237,8 тис.населення. Проте спостерігається тенденція до зменшення чисельності населення внаслідок природного та міграційного скорочення. Протягом року обсяг природного скорочення населення збільшився внаслідок зростання смертності та зниження народжуваності, а міграційне скорочення населення збільшилося [19].

У всіх сферах господарського комплексу Тернополя зайнято 196 тис.чол., з них 60% у галузях матеріального виробництва та соціально-культурного обслуговування населення. Промисловими підприємствами за 2003р. вироблено продукції і надано послуг на суму 1126,8 млн.грн., що на 34,6% більше, ніж за попередній рік. Протягом року галузь забезпечувала високі темпи розвитку [19]. Нарощування обсягів виробництва було характерним для основних видів промислової діяльності. Майже 90% всього промислового виробництва зосереджено на підприємствах обробної промисловості, де приріст продукції проти 2003р. становить 35,9%.

За умов зростання інвестицій, спрямованих у капітальне будівництво, у 2003р. будівельними підприємствами усіх форм власності укладено контрактів підряду на суму 182 млн.грн. Пожвавленню будівельної діяльності сприяло покращення ситуації з оплатою виконаних робіт. Та незважаючи на це, стан житлового фонду міста істотно не покращився через недостатній рівень ремонту.

Місто провадить активну зовнішньо-економічну діяльність. Оборот зовнішньої торгівлі товарами протягом року збільшився на 31,6%. При цьому обсяги експорту зросли на 22,6%, а імпорту - на 44,3%.

У Тернополі функціонують потужні інтелектуальні центри (Тернопільська академія народного господарства, ряд наукових та навчальних інститутів), створений вагомий підприємницький ресурс [26]. Проте Тернопіль не реалізовує повною мірою свій виробничий, інтелектуальний та бізнесовий потенціал. Це в першу чергу відображається на добробуті жителів міста. Адже дослідження соціально-економічного становища міста показує, що найбільшим тягарем є житлово-комунальне господарство. Найбільш гостро відчуваються проблеми з житловим фондом.Тому зараз важливим постає питання реформування комунальної сфери та житлового фонду міста, прогнозування його розвитку на короткострокову та довгострокову перспективи. Це дасть змогу органам управління виробляти ефективну політику у сфері розвитку житлового фонду міста та покращення його стану. А також у програмі реформи необхідно передбачити комплекс заходів, спрямованих на реструктуризацію відносин учасників взаємодії у житлово-комунальному господарстві.


predvaritelnie-dejstviya-v-v-poluektov-polevie-i-manipulyacionnie-tehnologii.html
predvaritelnie-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tulskoj-oblasti-za-yanvariyul-2009-goda-i-ozhidaemie-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-tulskoj-oblasti-za-2009-god.html
predvaritelnie-nastavleniya-putevoditel-po-zhizni-i-smerti.html
predvaritelnie-rekomendacii-po-razvitiyu-innovacionnoj-deyatelnosti-v-primore-predlozheniya-po-razvitiyu-sotrudnichestva-v-innovacionnoj-sfere.html
predvaritelnie-svedeniya-o-svyashennom-pisanii.html
predvaritelnie-zametki-tajnaya-doktrina.html
 • institute.bystrickaya.ru/golub-a-a-strukova-e-b-ekonomika-prirodnih-resursov-m-1998-bobilev-s-n-hodzhaev-a-sh-ekonomika-prirodopolzovaniya.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pochemu-mi-teryaem-zubi-i-kak-ih-sohranit.html
 • tasks.bystrickaya.ru/12-zakonnost-v-gosudarstvennom-upravlenii-kurs-lekcij-moskva-izdatelstvo-yuridicheskaya-literatura-1997.html
 • student.bystrickaya.ru/1340-perevodchik-s-sobachego-brendi-bandit-i-hutithe-dog-whisperer-soggy-doggyraging-banditspooked-hootie.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/temi-dlya-pereskaza-obrazci-biletov-grammatika-testi-m-evrazijskij-region-1997-140-s.html
 • report.bystrickaya.ru/iz-zala-ne-nado-znaem-chto-on-skazhet-predsedatelstvuyushij-reshenie-kvorum-est.html
 • lesson.bystrickaya.ru/upominaniya-mincportturizma-rf-v-barnaule-rekonstruiruyut-sportkompleks-rubin-11-v-buryatii-opredelena-strategiya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-2-upravlenie-socialnoj-rabotoj-v-malom-gorode-etnicheskij-aspekt.html
 • essay.bystrickaya.ru/ellinisticheskij-period-predmet-filosofii.html
 • learn.bystrickaya.ru/gapou-rk-kolledzh-tehnologii-i-predprinimatelstva-obshie-polozheniya.html
 • institut.bystrickaya.ru/tipovaya-instrukciya-po-bezopasnomu-vedeniyu-rabot-dlya-personala-kotelnih-rd-10-319-99-stranica-4.html
 • esse.bystrickaya.ru/rajon-sorevnovanij-uchebnoe-posobie-prednaznacheno-dlya-trenerov-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya-uchitelej.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/vladimir-matorin.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-1-upravlenie-po-delam-arhivov-respubliki-adigeya-gosudarstvennoe-uchrezhdenie-nacionalnij-arhiv-respubliki-adigeya.html
 • knigi.bystrickaya.ru/smzh-rds-kartasi-oudan-shiarilan-studentterd-arizdarin-tletu.html
 • school.bystrickaya.ru/bank-helsinki-sofi-kinsella-tajnij-mir-shopogolika-sofi-kinsella-tajnij-mir-shopogolika.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-instituta-otkritoe-obshestvo.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zadachi-stoyashie-pered-pedagogicheskim-kollektivom-v-2010-2011-uch-godu-podgotovka-i-perehod-na-novie-standarti-v-nachalnoj-shkole-stranica-4.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-kultura-sudebnoj-rechi-specialnost-030501-yurisprudenciya.html
 • school.bystrickaya.ru/konstruirovanie-i-raschet-naruzhnih-ograzhdayushih-konstrukcij-zdaniya-sistem-otopleniya-i-ventilyacii.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-iii-pobezhdennie-budushego-tisyacheletiya-predislovie-k-russkomu-izdaniyu.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/poznavatelnie-utverzhdayu-soglasovano-programma-rassmotrena-direktor-shkoli-predsedatel-na-zasedanii-mo-uchitelej.html
 • school.bystrickaya.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-na-predpriyatii.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/a-v-koryachko-2011-goda-stranica-3.html
 • teacher.bystrickaya.ru/federalnaya-celevaya-programma-snizhenie-riskov-i-smyagchenie-posledstvij-chrezvichajnih-situacij-prirodnogo-itehnogennogo-haraktera-v-rossijskoj-federacii-do-2010goda.html
 • znanie.bystrickaya.ru/9finansovij-plan-proizvodstvennij-plan-28-7-grafik-vipolneniya-rabot-kalendarnij-plan-33-8-ocenka-riska-34.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/4-usloviya-realizacii-programmi-professionalnogo-modulya-primernaya-programma-professionalnogo-modulya-mediko-socialnaya.html
 • turn.bystrickaya.ru/popadi-v-sled-metodika-obucheniya-podvizhnim-igram-3-igrovoj-i-sorevnovatelnij-metodi-obucheniya-12-igri-dlya-napravlennogo.html
 • abstract.bystrickaya.ru/1-t-a-irip-zher-iini-tsng-pn-zhjes-zhne-aidalari.html
 • learn.bystrickaya.ru/federalnaya-celevaya-programma-razvitiya-obrazovaniya-na-2006-2010-godi-paspor-t-stranica-18.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/materialt-na-knigata-e-iz-stenogrami-stranica-16.html
 • education.bystrickaya.ru/284-soznanie-posle-uspeshnoj-reanimacii-vosstanavlivaetsya-uchebnoe-posobie-rekomendovano-uchebno-medicinskim-obedineniem.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/pravila-oformleniya-zayavki-dlya-uchastiya-v-v-svyato-filaretovskih-chteniyah.html
 • university.bystrickaya.ru/fenu-experience-and-achievements-towards-research-university-status-buklet-dvgu-na-anglijskom-yazike-izdanie-200.html
 • literatura.bystrickaya.ru/seminar-1-23092010-vvodnaya-lekciya-o-metodologicheskom-seminare-berezkin-yu-m-dalee-yub-stranica-2.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.